Obchodní podmínky

       Platí pro nákup nového zboží prostřednictvím https://www.lamelove-clony.cz/e-shop

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je firma Portaflex s.r.o., Poděbradova 3267/97A, 702 00 Ostrava, IČ 25386115, zapsaná v obchodním rejstříku KS Ostrava oddíl C, vložka 17215.
Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem  č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku, ve znění změn a doplňků.

Přiložené fotografie zboží jsou pouze ilustrativní a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

 

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz čl. I. těchto VOP).

Spotřebitel (zákazník) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání.

Kupující (zákazník)– podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání.

 

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky https://www.lamelove-clony.cz/e-shop může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Zákazníků. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů a náležitostí v objed-návkovém formuláři. Zákazník je povinen si překontrolovat správnost objednávky.
Podáním objednávky Zákazník akceptuje tyto obchodní podmínky a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době odeslání objednávky.

 

V. Cena a platba

Ceny uvedené na www stránkách https://www.lamelove-clony.cz/e-shop jsou uváděny jako konečné, bez i s DPH. V případě, že u zboží není uvedena žádná cena popř. cena ve výši 0,- Kč, pak se rozumí, že cena je dostupná na dotaz. Minimální hodnota objednávky je 50 Kč bez DPH za zboží, dopravné není součástí hodnoty objednávky.
Objednané zboží Prodávající zasílá prostřednictvím dopravní služby TOPTRANS. Způsob platby si zákazník volí sám.

a)     Balné a dopravné činí při objednávce (bez DPH)

–       20 000 Kč a více =  0 Kč

–       50 – 19 999 Kč = 190 Kč

b)    V případě objednávky na dobírku bude k ceně připočten poplatek 50 Kč

c)    Řezání měkčeného PVC – 1 řez zdarma, v případě požadavku více kusů poplatek 15 Kč/1 řez

K poplatkům dle bodu a) – c) je nutno přičíst 21% DPH.

 

Pro placení odebraného zboží platí následující platební podmínky:

1.   Platba v hotovosti při převzetí zboží na prodejně prodávajícího.

2.  Platba předem se splatností 7 dnů (pokud není dohodnuto jinak). U této platby se zboží zadává do výroby a objednává, až po jejím uhrazení.

3.  Platba dobírkou

Jiný způsob platby je možný jen po vzájemné dohodě.

Zákazník může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na Spotřebitele či Kupujícího teprve úplným zaplacení ceny zboží. Ke každé dodávce je přiložen daňový doklad s možností odpočtu DPH.

 

VI.  Dodací lhůta

Dodací lhůta u zboží činí 2 dny. U formátovaného zboží a výrobku zhotoveného na míru činí 4 dny. Do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. Dodací lhůta začíná běžet u zboží, které bude Zákazníkem placeno na dobírku, dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto obchodních podmínek. V případě platby zálohovou fakturou začne doba běžet po její úhradě.

 

VII. Podmínky dodání zboží

Kupující i spotřebitel je povinen zboží od přepravce řádně zkontrolovat (tzn. balík rozbalit a zkontrolovat úplnost zásilky a fyzický stav zboží) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému, uvést tuto skutečnost do přepravního listu a sepsat s ním zápis o škodě. V případě shledání porušení obalu zásilky, se doporučuje Kupujícímu i Spotřebiteli zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

 

VIII. Záruka a servis

    a) Není-li na webových stránkách https://www.lamelove-clony.cz/e-shop či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem  k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami
c) Reklamaci lze uplatnit pouze písemně na adrese Portaflex s.r.o., Poděbradova 3267/97A,     702 00 Ostrava

d) V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno bezplatně zboží náhradní, v případě reklamace odstranitelné vady, bude provedena oprava poškozeného zboží.

IX. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

    Spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že Spotřebitel doručí Prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, písemně na adresu Portaflex s.r.o., Poděbradova 3267/97a, 702 00 Ostrava. Spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy Spotřebitel vrátí i dodané zboží, které musí být nepoškozené, bez známek opotřebení, pokud to nevylučuje povaha zboží, pak v původním obalu.
Spotřebitel n e m ů ž e odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Ustanovení se týká hlavně dodávek zboží rozměrově upraveného podle přání spotřebitele.

   
    Kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání, nemá právo na odstoupení od smlouvy postupem podle § 53, odst. 7) občanského zákoníku. Pro odstoupení od smlouvy platí v tomto případě obecná ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (tzn. v případě, že nejste spotřebitel – tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu, právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí). Výjimka může být uskutečněna na základě vzájemné oboustranné dohody.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na www stránkách internetového obchodu https://www.lamelove-clony.cz/e-shop a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkem. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Zákazník Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.